Oznámenie č. 312/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 100/2011
Platnosť od 05.10.2011

312

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. septembra 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 29. marca 2011 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na rok 2011.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 23. augusta 2011, uzatvorená na roky 2011 – 2013, medzi Slovenskou asociáciou poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.