Oznámenie č. 309/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 100/2011
Platnosť od 05.10.2011 do07.11.2011
Účinnosť do 07.11.2011
Zrušený 380/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2011 v súlade s článkom 27.

309

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. augusta 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2011 v súlade s článkom 27.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.