Opatrenie č. 296/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012

Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

296

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. septembra 2011

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ivan Mikloš v. r.