Nariadenie vlády č. 286/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2011
Platnosť od 08.09.2011
Účinnosť od 29.09.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

286

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) kategórie T1, T2, T3, T4 1a) (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na určité komponenty a charakteristiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

1a) Príloha č. 1 časť B šiesty bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. § 2 znie:

㤠2

Na účely tohto nariadenia vlády sa komponentmi a charakteristikami rozumejú

a) rozmery a prípojné hmotnosti traktorov,

b) regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu,

c) čelné okná a ostatné sklené výplne,

d) mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia,

e) polohy a spôsob upevnenia predpísaných štítkov a údajov na karosériu traktora,

f) zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla.“.

3. V § 3 ods. 1 písm. a) sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

4. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „2.3.2.11,“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ustanovení menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.


Iveta Radičová v. r.