Nariadenie vlády č. 274/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Čiastka 89/2011
Platnosť od 26.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

OBSAH

274

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovami „ústavnú zdravotnú starostlivosť“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a koncovú sieť poskytovateľov“.

2. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.

(3) Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“.

3. V § 2 ods. 2 a 3, § 3 až 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „Normatív“ v príslušnom tvare a slovo „uvedená“ sa nahrádza slovom „uvedený“.

4. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Pevná sieť poskytovateľov

(1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

(2) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:

a) urgentný príjem,

b) anesteziológia a intenzívna medicína,

c) chirurgia,

d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,

e) neurológia,

f) gynekológia a pôrodníctvo,

g) neonatológia,

h) pediatria,

i) nemocničná lekáreň.

(3) Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a) špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,

b) zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

(4) Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 1a.

5. § 7 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

6. V prílohe č. 2 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

7. V prílohe č. 3 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

8. V prílohe č. 4 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „ustanovená“ sa nahrádza slovom „ustanovený“.

9. V prílohe č. 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“, slovo „prepočítaná“ sa nahrádza slovom „prepočítaný“ a slovo „určená“ sa nahrádza slovom „určený“.

10. V prílohe č. 6 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.

11. V prílohe č. 6 tabuľke č. 1 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „80“ nahrádza číslom „240“.

12. V prílohe č. 6 tabuľkách č. 2 až 9 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „10“ nahrádza číslom „30“.

13. Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Iveta Radičová v. r.