Oznámenie č. 266/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti

Čiastka 85/2011
Platnosť od 09.08.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

266

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 47 ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

opatrenie z 26. júla 2011 č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.

Opatrením sa ustanovuje, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.