Oznámenie č. 265/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Čiastka 85/2011
Platnosť od 09.08.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

265

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na úkony a činnosti upravené v § 163 ods. 1 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.