Oznámenie č. 264/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov

Čiastka 85/2011
Platnosť od 09.08.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

264

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 21 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

opatrenie z 26. júla 2011 č. 5/2011 o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov.

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu, a podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu pri zlúčení podielových fondov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.