Oznámenie č. 263/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012 2013 pre študijné programy v externej forme štúdia

Čiastka 85/2011
Platnosť od 09.08.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

263

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 1. augusta 2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 pre študijné programy v externej forme štúdia.Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.