Vyhláška č. 244/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011 do30.06.2014
Účinnosť od 01.08.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. júla 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“.

2. V § 1 ods. 3 sa za slová „v komunite“ vkladajú slová „alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii“.

3. Príloha k vyhláške vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 109/2009 Z. z.

Zdravotné výkony

Kód
 výkonu
Popis výkonu
3392aPoučenie príbuzných alebo členov komunity
3393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS“)
3394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3398Ošetrovateľská hygiena
3399aStarostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
3400Polohovanie pacienta
3402Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
3404Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
3405Očistná klyzma
3406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
3407Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3408Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
3409Cievkovanie ženy
3410Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
3411Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
3413Aplikácia neinjekčnej liečby
3413aJedna aplikácia kyslíka
3414Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
3416Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3418Aplikácia liečiva intravenózne
3419Príprava a podávanie infúzie
3420Sledovanie infúzie, za každú hodinu
3421Nácvik podávania inzulínu
3422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3422bOšetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3422cOšetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3423aPreväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423bPreväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3423cPríprava materiálu a sterilizácia
3424Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút
3426Odsávanie pacienta
 3428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
3433Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy
3435Umelé dýchanie a masáž srdca
3436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
3449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
3451Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
3452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
3458Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením
3459aUsmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav
3461Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
3635aKontrola glykémie glukomerom“

Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.


v z. Ján Porubský v. r.