Vyhláška č. 233/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 18/2016 Z. z.)

Čiastka 74/2011
Platnosť od 23.07.2011
Účinnosť od 01.01.2016