Vyhláška č. 229/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku

(v znení č. 105/2012 Z. z.)

Čiastka 73/2011
Platnosť od 22.07.2011
Účinnosť od 01.05.2012