Vyhláška č. 225/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

(v znení č. 438/2011 Z. z., 184/2012 Z. z.)

Čiastka 72/2011
Platnosť od 20.07.2011
Účinnosť od 01.07.2012
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júla 2011 okrem § 49, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2012 184/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2012 - 30.06.2012 Delená účinnosť
05.12.2011 - 31.12.2011 438/2011 Z. z.
20.07.2011 - 04.12.2011