Oznámenie č. 214/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce

Čiastka 68/2011
Platnosť od 13.07.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2011 v súlade s článkom 12 ods. 1.

214

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce.

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2011 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.