Vyhláška č. 21/2011 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

(v znení č. 281/2012 Z. z.)

Čiastka 13/2011
Platnosť od 29.01.2011
Účinnosť od 01.10.2012
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.