Zákon č. 207/2011 Z. z.Zákon o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

Čiastka 67/2011
Platnosť od 09.07.2011
Účinnosť od 01.08.2011

OBSAH

207

ZÁKON

z 28. júna 2011

o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zrušuje sa zákon č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.


Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.