Opatrenie č. 194/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.2011