Zákon č. 193/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Účinnosť od 30.06.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.2011 Aktuálne znenie