Nariadenie vlády č. 188/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa

Čiastka 60/2011
Platnosť od 28.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2011 Aktuálne znenie