Zákon č. 182/2011 Z. z.Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo), 56/2018 Z. z.)

Čiastka 59/2011
Platnosť od 24.06.2011
Účinnosť od 01.04.2018 do31.12.2018
Zrušený 307/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2011 okrem čl. I § 3 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 31. júla 2011.