Nariadenie vlády č. 175/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.

Čiastka 57/2011
Platnosť od 18.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

175

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „ľan siaty, ľan priadny a ľan olejnatý“ nahrádzajú slovami „mak siaty, horčica biela a kapusta sitinová“.

2. V § 9 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie druhov sója fazuľová a ľan siaty,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

3. V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „písmene a)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) a b)“.

4. V § 17 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

5. V názve prílohy č. 4 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.

6. V prílohe č. 4 sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

2. Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


Iveta Radičová v. r.