Oznámenie č. 170/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky

Čiastka 54/2011
Platnosť od 09.06.2011

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Zbor guvernérov Mnohostrannej agentúry pre investičné záruky (MIGA) rozhodol o zmene článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky (oznámenie č. 500/1992 Zb.) s platnosťou od 14. novembra 2010.

K oznámeniu č. 170/2011 Z. z.

Zmena článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky

Článok 11: Garantované riziká

(a) Agentúra môže v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených odsekov (b) a (c) garantovať tie investície, ktoré prichádzajú do úvahy, pokiaľ ide o krytie straty, ktorá je dôsledkom jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich typov rizík:

(i) Prevod peňažných prostriedkov
akékoľvek zavedenie obmedzení prevodov peňažných prostriedkov, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a ktoré sa týka prevodu meny takejto dotknutej hostiteľskej krajiny mimo jej územia a na voľne použiteľnú menu alebo na inú menu, ktorá je z hľadiska držiteľa garancie prijateľná, a to vrátane nekonania zo strany vlády hostiteľskej krajiny v primeranej lehote vo veci žiadosti o povolenie takého prevodu predloženej zo strany ktoréhokoľvek takého držiteľa garancie;

(ii) Vyvlastnenie alebo opatrenia podobnej povahy
akýkoľvek legislatívny krok alebo krok administratívneho charakteru, respektíve opomenutie, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a z ktorého pre držiteľa garancie vyplynie pozbavenie vlastníctva alebo kontroly nad jeho investíciou alebo nad podstatnou časťou výnosu, ktorý z nej vyplýva, s výnimkou opatrení, ktoré majú nediskriminačný charakter a ktoré sa zo strany vlád zvyčajne aplikujú plošne na účel regulácie hospodárskej činnosti na území, ktoré im podlieha;

(iii) Porušenie zmluvy
akékoľvek popretie alebo porušenie zmluvy uzatvorenej s držiteľom garancie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, pokiaľ (a) sa držiteľ garancie s cieľom stanoviť pohľadávku, ktorá vyplýva z popretia alebo porušenia zmluvy, neobráti na súdne alebo arbitrážne fórum, alebo (b) rozhodnutie sa zo strany takého fóra nevydá v lehote, ktorá je ako primeraná v súlade s predpismi agentúry ustanovená v zmluvách o garancii, alebo (c) takéto rozhodnutie nemožno vynútiť; a

(iv) Vojnový konflikt a občianske nepokoje
akákoľvek vojenská akcia alebo občiansky nepokoj, ktorý vznikne na ktorejkoľvek časti územia hostiteľskej krajiny a ktorý tak, ako ustanovuje článok 66, upravuje tento dohovor.

(b) Okrem toho môže rada svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov schváliť rozšírenie krytia v súlade s týmto článkom na konkrétne nekomerčné riziká, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), ale s tým, že do uvedeného rozšírenia krytia sa v žiadnom prípade nezahrnie devalvácia alebo znehodnotenie meny.

(c) Krytiu nepodliehajú straty, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich okolností:

(i) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, s ktorým držiteľ garancie vyjadril súhlas, alebo za ktoré držiteľ garancie niesol zodpovednosť; a

(ii) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny alebo akákoľvek iná okolnosť, ktorá nastala pred uzatvorením tejto zmluvy o garancii.

Článok 12: Garantované investície

(a) Garantované investície zahŕňajú obchodné podiely vrátane strednodobých a dlhodobých pôžičiek, ktoré buď poskytli alebo ktoré garantovali držitelia podielu v dotknutom podniku, ako aj také formy priamych investícií, ktoré určí rada.

(b) Nasledujúce pôžičky, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), tiež, pokiaľ ide o garančné krytie, prichádzajú do úvahy:

(i) pokiaľ sa také pôžičky poskytnú na účel financovania alebo sa inak týkajú konkrétnej investície alebo projektu, ktorého súčasťou je nejaká iná forma priamej investície, a to bez ohľadu na to, či ide o pôžičky, ktoré sú zo strany agentúry garantované alebo garantované nie sú, a bez ohľadu na to, kedy sa taká investícia iného druhu vykonala, alebo

(ii) také pôžičky, ktoré môže rada inak schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.

(c) Rada môže svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov rozšíriť garančné krytie na akékoľvek iné strednodobé a dlhodobé formy investícií.

(d) Garancie sa vo všeobecnosti obmedzujú na investície, ktorých implementácia sa začína následne po registrácii žiadosti o garanciu zo strany agentúry alebo následne po prijatí iného uspokojivého dôkazu, že investor zamýšľa získať garancie agentúry, zo strany agentúry. Takéto investície môžu zahŕňať:

(i) prevod cudzej meny (valuty) vykonaný na účel modernizácie, rozšírenia alebo vývoja súčasnej investície s tým, že v takom prípade sa pôvodná investícia i následná investícia vykonaná nad rámec pôvodnej investície považujú za investície, ktoré prichádzajú z hľadiska garančného krytia do úvahy;

(ii) použitie výnosov aktuálnych investícií, ktoré by sa inak mohli previesť mimo územia hostiteľskej krajiny;

(iii) nadobudnutie aktuálnej investície zo strany investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy;

(iv) aktuálne investície, v prípade ktorých sa investor, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, snaží o získanie poistenia pre celok zložený z aktuálnych a nových investícií;

(v) aktuálne investície vo vlastníctve investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, a v prípade ktorých sa zlepšuje alebo rozširuje základný projekt alebo v prípade ktorých investor v súvislosti s projektom iným spôsobom demonštruje strednodobý alebo dlhodobý záväzok a agentúra je presvedčená o tom, že projekt má v rámci hostiteľskej krajiny aj naďalej vysoký rozvojový dosah; a

(vi) také iné investície, ktoré môže rada schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.

(e) Pri garantovaní investície sa agentúra presviedča, pokiaľ ide o:

(i) hospodársku opodstatnenosť investície a o jej príspevok k rozvoju hostiteľskej krajiny;

(ii) súlad investície so zákonmi a predpismi hostiteľskej krajiny;

(iii) súlad investície s vyhlásenými rozvojovými cieľmi a prioritami hostiteľskej krajiny; a

(iv) investičné podmienky v hostiteľskej krajine vrátane toho, či je, pokiaľ ide o investíciu, k dispozícii čestný a spravodlivý prístup, ako aj jej právna ochrana.

Anglické znenie textu