Oznámenie č. 164/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Redakčná poznámka

Dodatok k dohode nadobudne platnosť 1. júla 2011.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. mája 2011 a 16. mája 2011 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 400/2010 Z. z.).

Dodatok k dohode nadobudne platnosť 1. júla 2011.

Do textu dodatku k dohode možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.