Oznámenie č. 163/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006

Čiastka 51/2011
Platnosť od 04.06.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

163

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 30. mája 2011 č. O–21/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie (oznámenie č. 257/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. O-13/2006 (oznámenie č. 612/2006 Z. z.).

V tomto opatrení úrad doplnil položku 13a, v ktorej určil sadzbu za frekvencie pre doplnkovú pozemnú stanicu v režime opakovača v rámci pohyblivých družicových služieb a precizoval spôsob výpočtu opakovanej úhrady za právo používať frekvencie vo frekvenčných pásmach do 11 GHz a nad 11 GHz.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 3/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.