Oznámenie č. 156/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 49/2011
Platnosť od 28.05.2011

156

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. mája 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 21. decembra 2010 uzavretá medzi Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 31. marca 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 16. apríla 2011 uzavretá medzi Zväzom autobusovej dopravy

a

Odborovým zväzom KOVO.