Zákon č. 154/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Čiastka 49/2011
Platnosť od 28.05.2011
Účinnosť od 01.06.2011

OBSAH

154

ZÁKON

zo 17. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo násobku podľa § 4 ods. 7“.

2. V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:

1.  do500 obyvateľov1,49-násobok
2.od501do1 000 obyvateľov1,65-násobok
3.od1 001do3 000 obyvateľov1,98-násobok
4.od3 001do5 000 obyvateľov2,17-násobok
5.od5 001do10 000 obyvateľov2,34-násobok
6.od10 001do20 000 obyvateľov2,53-násobok
7.od20 001do50 000 obyvateľov2,89-násobok
8.od50 001do100 000 obyvateľov3,19-násobok
9.nad  100 000 obyvateľov3,58-násobok

“,

3. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.“.

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.“.

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

9. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.“.

10. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.

11. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011

Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.