Oznámenie č. 14/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy

Čiastka 8/2011
Platnosť od 20.01.2011 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 42/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

14

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

výnos zo 17. januára 2011 č. 422-OL-2011, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy (oznámenie č. 243/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 2/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.