Zákon č. 133/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 42/2011
Platnosť od 29.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2011 Aktuálne znenie