Opatrenie č. 131/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

Čiastka 41/2011
Platnosť od 28.04.2011
Účinnosť od 30.04.2011

OBSAH

131

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. apríla 2011,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 je 9 228 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2011.


Jozef Mihál v. r.