Vyhláška č. 123/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 5. apríla 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za slová „v osobitných predpisoch2)“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 ods. 2 sa za slová „v osobitných predpisoch4)“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu2a)“.

3. V § 5 ods. 4 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín dobrovoľne registrovaných druhov

(1) Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu sú uvedené v prílohe č. 6. Zdravotný stav množiteľského materiálu musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch.6)

(2) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 7.

(3) Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 8.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.“.

5. V prílohe č. 1 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: „a úradný odber vzorky“.

6. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

VZOR

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:

Adresa trvalého pobytu:

Miesto podnikania:

alebo

Obchodné meno právnickej osoby:

Sídlo právnickej osoby:

Určená fyzická osoba:

Identifikácia: IČO

DIČ

o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní
množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh na rozsah činnosti pre skupinu plodín:

□ ovocné dreviny a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia

□ vinič

□ osivo olejnín a priadnych rastlín

□ osivo krmovín

□ osivo repy

□ sadivo a sadenice zelenín

□ sadivo zemiakov

□ množiteľského materiálu okrasných rastlín

□ osivo obilnín

□ osivo zelenín

□ druhy s dobrovoľnou registráciou.

Prílohy k žiadosti:

a) doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore so zameraním na biológiu,

b) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského, alebo z iného obdobného registra,

c) čestné vyhlásenie, že mám na vykonávanie požadovaného rozsahu činnosti primerané materiálno-technické vybavenie, alebo mám materiálno-technické vybavenie zmluvne zabezpečené,

d) doklad o pracovno-právnom vzťahu alebo inom zmluvnom vzťahu určenej fyzickej osoby,

e) doklad určenej fyzickej osoby o praxi.

Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a zároveň sa zaväzujem oznámiť každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Miesto a dátum podania: .......................................................
Podpis a odtlačok pečiatky“.

7. Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: OBILNINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
PredzákladnýZákladnýCertifikovaný
Pohánka strelovitáFagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.SE1E1, E2, E3C1, C2
Proso siatePanicum miliaceum L.E

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Pohánka

KategóriePrehliadka v čase
 Prvá prehliadkaDruhá prehliadka
Predzákladné osivood vyklasenia po kvitnutiedozrievania
Základné osivood vyklasenia po kvitnutiedozrievania
Certifikované osivood vyklasenia po dozrievanie

Proso siate

KategóriePrehliadky v čase
 Prvá prehliadkaDruhá prehliadka
Predzákladné osivood vyklasenia po kvitnutiedozrievania
Základné osivood vyklasenia po kvitnutiedozrievania
Certifikované osivood vyklasenia po dozrievanie

3. Predplodiny

Množiteľské porasty obilnín sa nesmú zakladať po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné účely ako na produkciu zrna. Množiteľské porasty základného osiva možno pestovať po obilninách to istého druhu najskôr po dvoch rokoch pestovania iných plodín.

4. Izolačné vzdialenosti

Izolácia na zabránenie mechanických prímesí pri všetkých druhoch obilnín musí byť 1 m.

DruhkategórieIzolácia na
zamedzenie
mechanickej
prímesi

[m]
Najmenšia priestorová izolácia
[m]
od rovnakého druhuod iných druhov
druhvzdialenosť [m]
Pohánka strelovitáPredzákladné, Základné, Certifikované1,0200pohánky200
Proso siatePredzákladné, Základné, Certifikované1,0

Uvedené izolačné vzdialenosti nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pre akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

DruhkategóriaNajvyšší počet rastlín na 100 m2 porastu
Iných druhov obilnínIných odrôd a zreteľne
odchylných
typov
ovsa hluchého a ostatných
burinných
ovsov, ich
hybridov
a fatuoidov
pohánky
tatárskej
Pohánka
strelovitá
Predzákladné, Základné,2*31
 Certifikované4102
Proso siatePredzákladné, Základné2*3
 Certifikované410

* – v generácii SE1 – 0

5.2 Zaburinenie

Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami

DruhSneť prosová (Sphacelotheca panici miliaceli) Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami na 100 m2
Predzákladné, ZákladnéCertifikované
Proso siate13

Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.

Časť B1: KRMOVINY – Strukoviny a ďatelinoviny

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Strukoviny

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
PredzákladnýZákladnýCertifikovaný
Cícer baraníCicer arietinum L.SE1, SE2, SE3EC
Hrachor siatyLathyrus sativus L.   
Šošovica jedláLens esculenta Moench   

Ďatelinoviny

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
PredzákladnýZákladnýCertifikovaný
Komonica bielaMelilotus albus Med.SE1, SE2, SE3EC
Ranostaj pestrýCoronilla varia L.   

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Všetky druhy strukovín a ďatelinovín

KategóriePrehliadka v čase
Prvá prehliadkaDruhá prehliadka
Predzákladné osivokvitnutiadozrievania
Základné osivokvitnutiadozrievania
Certifikované osivokvitnutiadozrievania

3. Predplodiny

Strukoviny

DruhKategóriaPorasty nemožno zakladať
Počet rokovPredplodiny
Cícer baraní, Hrachor siatyPredzákladné, Základné, Certifikované2rovnakého druhu
alebo iného druhu
toho istého rodu
Šošovica jedláPredzákladné, Základné, Certifikované4

Ďatelinoviny

DruhKategóriaPorasty nemožno zakladať
Počet rokovPredplodiny
Komonica biela, Ranostaj pestrýPredzákladné, Základné,
Certifikované
4ďatelinoviny a ďatelinotrávy

4. Izolačné vzdialenosti

Strukoviny

DruhKategóriaIzolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom [m]Najmenšia priestorová
izolačná vzdialenosť [m]
Cícer baraníPredzákladné, Základné, Certifikované1,0100od inej odrody cíceru
Hrachor siatyPredzákladné, Základné, Certifikované1,0100od iného druhu a od inej odrody hrachoru
Šošovica jedláPredzákladné, Základné, Certifikované1,025od porastu viky

Ďatelinoviny

DruhKategóriaIzolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom
v m
Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť
v m
Komonica biela,
Ranostaj pestrý
Predzákladné, Základné1,0200
Certifikované 100

Uvedené izolačné vzdialenosti množiteľských porastov ďatelinovín a strukovín nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

Strukoviny

DruhKategóriaNajvyšší počet iných rastlín na 100 m2 porastu
iných druhov strukovíniných odrôd
a zreteľne
odchylných typov
vík
kultúrnych
a burinných
z toho vika plosko-semenná
Cícer baraní
Hrachor siaty
Predzákladné, Základné1*2*
Certifikované510
Šošovica jedláPredzákladné, Základné1*2*2*1*
Certifikované51052

* – v generácii SE1 = 0

Ďatelinoviny

DruhPočet rastlín iných druhov ďatelinovín na 100 m2
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné, Základné5
Certifikované20

5.2 Zaburinenie

Ďatelinoviny

DruhyKategóriaŠtiavec kučeravý
a
Štiavec tupolistý
Knôtovka
a Silenka spolu
DurmanBlen čierny
Komonica biela,
Ranostaj pestrý
Predzákladné,
Základné
0303
Certifikované110010

Množiteľské porasty strukovín a ďatelinovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

DruhKategóriaNajvyšší počet rastlín na 100 m2 (ks)
kukučina*
(Cuscuta sp.)
záraza
(Orobanche L.)
Psiarka roľná
(Alopecurus
myosuroides Huds.)
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné
Základné
111
Certifikované333

* Najvyšší počet odstránených ložísk.

5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

DruhyŠkodlivé činiteleNajvyššie % napadnutých rastlín
škodlivými činiteľmi na 100 m2
Predzákladné, ZákladnéCertifikované
Komonica biela
Ranostaj pestrý
vírusové choroby1010

Množiteľské porasty ďatelinovín a strukovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.

Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Trávy

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
PredzákladnýZákladnýCertifikovaný
Hrebienka obyčajnáCynosurus cristatus L.SE1, SE2, SE3EC
Metlica trsnatáDeschampsia caespitosa (L.) P. Beauv

Jednoročné krmoviny

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
PredzákladnýZákladnýCertifikovaný
Mohár talianskySetaria italica (L.) P. Beauv.SE1, SE2, SE3EC
Slez kŕmnyMalva verticiliata L.

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Všetky druhy

KategóriePrehliadka v čase
Prvá prehliadkaDruhá prehliadka
Predzákladné osivood kvitnutia do plnej zrelosti
Základné osivo
Certifikované osivo

3. Predplodiny

Množiteľské porasty tráv sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokov pred výsevom pestované trávy alebo ďatelinotrávy.

Množiteľské porasty jednoročných krmovín sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokov pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov.

4. Izolačné vzdialenosti

Trávy

Množiteľský porast tráv musí byť vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ďatelinotráv a najmenej 2 m od fertilných voľne rastúcich spoločenstiev tráv a ďatelinovín.

Jednoročné krmoviny

DruhKategóriaNajmenšia priestorová izolácia [m]
od inej odrody toho istého druhuod iných druhov toho istého rodu
Mohár talianskyPredzákladné, Základné,
Certifikované
500500
Slez praslenatýPredzákladné, Základné,
Certifikované
200200

Množiteľské porasty jednoročných tráv musia byť vzdialené najmenej 1 m od susedného porastu na zamedzenie tvorby prímesí v období zberu.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

Trávy

DruhIné druhy rastlínPočet rastlín 100 m2
Predzákladné,
Základné
Certifikované
Hrebienka obyčajnámetlička, lipnice, medúnok vlnatý metlica trsťovitá1030
Metlica trsnatátimotejka, metlička, lipnice, medúnok vlnatý, psinčeky1030

Jednoročné krmoviny

DruhIné príbuzné druhy
Predzákladné, ZákladnéCertifikované
Mohár taliansky510
Slez praslenatý510

5.2 Najvyšší počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov

DruhNajvyšší počet rastlín
Predzákladné, ZákladnéCertifikované
trávy a jednoročné krmoviny – všetky druhy3*10

* – v generácii SE1 = 0

5.3 Zaburinenie

Trávy

DruhNajvyšší počet burín na 100 m2
Štiavec kučeravý a Štiavec tupolistý spolu
Predzákladné, ZákladnéCertifikované
Hrebienka obyčajná,
Metlica trsnatá
01

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nie je možné uznať pri výskyte kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Oronbanche L.) a psiarky roľnej (Alopecurus myosuroides Huds.)

5.4 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

DruhyŠkodlivé činiteleNajvyšší počet  napadnutých rastlín
škodlivými činiteľmi na 100 m2
Predzákladné ZákladnéCertifikované
Hrebienka obyčajná,
Metlica trsnatá
dusivec trávový
Epichloe typhina
55

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostaných škodlivých činiteľov.

Časť C: ZELENINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
ZákladnýCertifikovaný
Koriander siatyCoriandrum sativum L.EC
Kôpor voňavýAnethum graveolens L.*  
KvakaBrassica napus L. convar. napobrassica (L.) RCHB.  
Majoránka záhradnáOriganum majorana L.  
Paštrnák siatyPastinaca sativa L.  
Štvorbôčik rozložitýTetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze  
Žerucha siataLepidium sativum L.  

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

DruhKategóriePrvá prehliadka v časeDruhá prehliadka
v čase
Paštrnák siaty sadzačkaZákladné, Certifikovanétechnologickej zrelostipo vytriedení (selekcii)
Paštrnák siaty semenačkakvitnutia
Koriander siaty
Kôpor voňavý
Majoránka záhradná
Štvorbôčik rozložitý
Žerucha siata
kvitnutia
Kvakakvitnutiav technologickej zrelosti

3. Predplodiny

Skupiny zelenín
rod, druh
Porasty nemožno zakladať na pozemkoch,
na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch pestované
počet rokovpredplodiny
paštrnák3čeľaď mrkvovité
kvaka4rod Brassica
koriander, žerucha, majorán, štvorbôčik rozložitý3čeľaď mrkvovité

V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vylučuje.

4. Izolačné vzdialenosti

– každý množiteľský porast musí byť počas celého vegetačného obdobia vzdialený od susedných porastov najmenej 1 m,

– pri poliehavých druhoch a odrodách musí byť porast vzdialený najmenej 2 m.

Najmenšie izolačné vzdialenosti množiteľských porastov

       DruhPredzákladné a Základné                                   Certifikované
koriander500 m                                              300 m*
od porastu inej odrody toho istého druhu
100 m                                                50 m*
od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu
kvaka1 000 m                                        1 000 m*
od iných druhov rodu Brassica
paštrnák600 m                                           300 m*
od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu

* Prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od polovičnej stanovenej minimálnej izolačnej vzdialenosti.

Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Generatívne množené

Slovenský názovLatinský názov*Kategórie a generácie množenia
   ZákladnýCertifikovaný
Archangelika lekárskaAngelica archangelica Hoffm.cEC1, C2
Bazalka praváOcimum basalicum L. c
Benedikt lekárskyCnicus benedictus L. c
Borák lekárskyBorago officinalis L.c, s
Černuška siataNigella sativa L.c
Divozel veľkokvetýVerbascum densiflorum Bertol.c
Dúška tymiánováThymus vulgaris L. 
Horec žltýGentiana lutea L.c
Ibiš lekárskyAlthaea officinalis L.c, s
Ibiš konopovitýAlthaea cannabina L. 
Ibiš ružovýAlcea rosea L.c, s
Ihlica roľnáOnonis arvensis L.c
Jablčník obyčajnýMarrubium vulgare L.c, s
Jastrabina lekárskaGalega officinalis L.c
Komonica lekárskaMelilotus officinalis L., Pallas, c
Konopica žltkastobielaGaleopsis segetum Neckerc
Leuzea šuštiváLeuzea rhapontica /L./ Holub, /Rhaponticum carrthamoides Viid.Iljin/c
Levanduľa úzkolistáLevandula angustifolia Millerc
Ligurček lekárskyLevisticum officinale Koch.c
Lopúch väčšíArctium lappa L.c
Ľubovník bodkovanýHypericum perforatum L.c
Ľuľkovec zlomocnýAtropa bella-donna L.c
Mäta piepornáMentha x piperita L. 
Marena farbiarskaRubia tinctorum L.c
Marinka voňaváGalium odoratum L.Scop.c
Materina dúškaThymus vulgaris L.c
Medovka lekárskaMelissa officinalis L.c
Náprstník vlnatýDigitalis lanata Ehrh.c
Nechtík lekárskyCalendula officinalis L.s, c
Oman pravýInula helenium L.c
Palina dračiaArtemisia dracunculus L. 
Pamajorán obyčajnýOriganum vulgare L.c
Paruman spanilýChamaemelum nobile (L.) All. 
Pupalka dvojročnáOenothera biennis L.c
Rebarbora dlaňováRheum palmatum L.c
Rebríček kopcovitýAchillea collina J.Becker ex Reichenb. 
Rebríček obyčajnýAchillea millefolium L.c
Repík lekárskyAgrimonia eupatoria L.c
Rumanček kamilkovýMatricaria recutita L.c
Ruta voňaváRuta graveolens L.c
Saturejka vytrvaláSaturea montana L.c
Saturejka záhradnáSaturea hortensis L.c
Senovka gréckaTrigonella foenum – graecum L.c
Silybum mariánskeSilybum marianum (L.) Gaertn,c
Skorocel kopijovitýPlantago lanceolata L.c
Sladovka hladkoplodáGlycyrrhiza glabra L. 
Slez maurskýMalva mauritiana L.c, s
Srdcovník obyčajnýLeonarus cardiaca L.c
Šalvia lekárskaSalvia officinalis L.c
Yzop lekárskyHyssopus officinalis L.c
Valeriána lekárskaValeriana officinalis L.c, s
Zemežlč menšiaCentaurium erythracea Rafn.c

* s – samoopelivé druhy,

c – cudzoopelivé druhy.

Vegetatívne množené

Slovenský názovLatinský názovKategórie a generácie množenia
ZákladnýCertifikovaný
Ibiš lekársky Althaea officinalis L.EC
Medvedica lekárska Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr.
Mäta klasnatá Mentha spicata L.
Mäta piepornáMentha x piperita L.
Oman pravýInula helenium (L.) Gaertn.
Palina dračiaArtemisia dracunculus L.
Puškvorec obyčajnýAcorus calamus L.
Rešetliak prečisťujúciRhamnus purshianus DC.
Ruman spanilý – rímskyOnamaemelum nobile (L.) All (Anthemis nobilis L.)
Ruža šípováRosa canina L.
Sladkovka hladkoplodá (Sladké drievko hladkoplodé)Glycyrrhiza glabra L.

2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov

Kategórie osiva a počty generácií Prehliadka v čase
Liečivé rastliny generatívne množené
Sadzačky v roku založenia
Základné osivo
jesene
Certifikované osivo
generácie C1, C2
Semenné porasty (semenačky):
Základné osivokvitnutia
Certifikované osivo
Liečivé rastliny vegetatívne množené:
Základné osivo
plnej vegetácie
Certifikované osivo

Trvalé druhy a viacročné druhy možno pestovať na tom istom pozemku najviac 3 roky.

3. Predplodiny

Množiteľské porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanček kamilkový možno množiť na tom istom pozemku až po piatich rokoch od posledného roku pestovania rumančeka kamilkového.

Časť 4. Izolačné vzdialenosti

DruhKategóriaNajmenšia izolačná vzdialenosť na
zamedzenie mechanickej prímesi
[m]
Najmenšia priestorová
izolačná vzdialenosť

v metroch [m]*
Generatívne množenéZákladné
Certifikované
1100
50
Vegetatívne množenéZákladné
Certifikované

* Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť sa vzťahuje len na cudzoopelivé druhy.

Časť 5. Množiteľské porasty

5.1. Najvyšší počet iných rastlín

DruhKategóriaNajvyšší počet rastlín
Iného príbuzného druhu
[%]
Iných odrôd
a odchylných typov [%]
Generatívne množenéZákladné
Certifikované
0
0
1
5
Vegetatívne množenéZákladné
Certifikované
0
0
1
5

5.2. Najvyšší počet burín

Množiteľské porasty liečivých rastlín nemožno uznať, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva čistením ťažko odstraňujú.

5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich zistí silný výskyt škodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môže byť aj silný výskyt ostatných chorôb a škodcov.

Časť E: OKRASNÉ RASTLINY

Časť 1. Kategórie množenia

Pestovaná rastlina/skupina/podskupinaKategórie množenia
ZákladnýCertifikovaný
Letničky
Dvojročné kvetiny
Trvalky
Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
Sklenníkové generatívne množené rastliny
EC

Časť 2. Druhy

Latinský názovSlovenský názov*
Letničky
Ageratum houstonianum Mill.Agerát mexickýc
Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter Psinček jemný c
Amaranthus caudatus L. Láskavec chvostnatýc
Amberboa moschata (L.) DC. Amberboa mošusovác
Ammobium alatum R.Br Piesočník krídlatýc
Antirrhinum majus L. Papuľka väčšiac
Brachycome iberidifolia Benth. Krátkochĺpok iberkolistýc
Briza maxima L. Traslica najväčšia 
Bromus lanceolatus Roth Stoklas veľkoklasýs
Calendula officinalis L. Nechtík lekársky 
Callistephus chinensis (L.)Nees Astrovka čínska 
Celosia argentea var. cristata (L.)Plamenník striebristý hrebenistýc
Centaurea americana Nutt. (syn.: Plectocephalus americanus (Nutt.) D. Don in Sweet)Nevädza americkác
Centaurea cyanus L.Nevädza poľnác
Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., non hort.Nevädza cisárskac
Chrysanthemum carinatum Schousboec
Chrysanthemum multicaule Desf.c
Chrysanthemum segetum L.Chryzantémovka siatinovác
Clarkia unguiculata Lindley fl. pl.
(syn.: Clarkia elegans Douglas fl. pl.)
Klarkia pôvabná – plnokvetác
Cleome hassleriana ChodatKleoma tŕnitác
Consolida ambiqua (L.)P.Ball et Heyw.c
Consolida regalis S.F. Gray fl. plOstrôžka poľná pravá – plnokvetác
Convolvulus tricolor L.Pupenec trojfarebnýc
Coreopsis basalis (Otto et A.Dietr.)S.F.BlakeKráska drummondovac
Coreopsis grandiflora T.Hogg ex SweetKráska veľkoúborovác
Coreopsis tinctoria Nutt.Kráska farbiarskac
Cosmos bipinnatus Cav.Krasuľka perovitác
Cosmos sulphureus Cav.c
Cynoglossum amabile Stapf Psojazyk čínskyc
Dahlia pinnata Cav.Georgína premenlivác
Dianthus caryophyllus L.Klinček záhradnýc
Dianthus chinensis L.Klinček čínskyc
Diascia barberae Hook. 
Dimorphotheca sinuata DC.Dvojtvárnik vykrojenýc
Dolichos lablab L.Lablab obyčajný 
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.)N.E.Br.Poludňovkovec sedmokráskovitýc
Eschschotlzia californica Cham.Slncovka kalifornskác
Euphorbia marginata PurshMliečnikovka obrúbená 
Gaillardia pulchella Foug.Kokarda rozkošná 
Gazania rigens (L.) Gaertn.Gazánia lesklác
Godetia grandiflora Lindl.Godécia veľkokvetác
Gomphrena haageana KlotzschGomfréna haagskac
Gypsophila elegans M.Bieb.Gypsomilka úhľadnác
Helenium amarum (Raf.)Rock 
Helianthus annuus L. fl. pl.Slnečnica ročná – plnokvetác
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.Slamiha slamienkovác
Helipterum humboldtianum (Gaudich.)DC. 
Helipterum roseum BenthSlamihovka ružová 
Iberis amara L.Iberka horkác
Iberis umbellata L.Iberka okolíkatác
Impatiens balsamina L.Netýkavka balzamínovás
Impatiens waleriana Hook.fil.Netýkavka sultánskas
Kochia scoparia (L.)Schard.Kochia metlovitác
Lagurus ovatus L.Zajačka vajcovitác
Lathyrus odoratus L.Hrachor voňavýs
in0Lavatera trimestris L.Slezovec trojmesačný s
Leucanthemum paludosum (Poiret)Bonnet et Barrattec
Limonium bonduellei (Lestib.f.) Kuntzec
Limonium sinensis Kuntze c
Limonium sinuatum (L.)MillerLimonka zohnutác
Limonium sinuatum (L.)Miller x Limonum bonduellei (Lestib. f.)Kuntzec
Linum grandiflorum Desf.Ľan veľkokvetýs
Lobelia erinus L.Lobelka drobnác
Lobularia maritima (L.) Desv.
(syn.: Alyssum maritimum L.)
Lobulária prímorskác
Lonas annua (L.)Vines et Druce 
Malope trifida Cav.Slezovka trojzárezovác
Matricaria maritima L. fl. pl.Parumanček nevoňavýc
Matthiola incana (L.)R.Br.Fiala sivás
Mimulus luteus L.Čarodejka žltác
Mirabilis jalapa L.Nocovka jalapovitác
Nemesia strumosa Benth.Nemezia žľaznatác
Nemesia versicolor E.Meyer ex Benth.c
Nicotiana alata Link et OttoTabak krídlatýc
Nicotiana x sanderae hortTabak záhradnýc
Nigella damascena L.Černuška damascénskac
Ocimum basilicum L.Bazalka pravác
Panicum capillare L.Proso vláskovitéc
Papaver somniferum L.Mak siatyc
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen.Perovec huňatýc
Penstemon hartwegii Benth  
Phacelia campanularia A.GrayFacélia zvonkovitá 
Pharbitis purpurea L.VoigtPovojník purpurovýc
Phaseolus coccineus L.Fazuľa šarlátovás
Phlox drummondii Hook.Flox Drummondovc
Portulaca grandiflora Hook.Portulaka veľkokvetác
Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk.c
Reseda odorata L.Rezeda voňavác
Ricinus communis L.Ricín obyčajný 
Rudbeckia hirta L.Rudbekia srstnatác
0Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.Jazylka zohnutác
Salvia farinacea Benth.Šalvia pomúčenác
Salvia patens Cav.c
Salvia splendens Sello ex NeesŠalvia ohnivác
Salvia viridis L.Šalvia zelenác
Sanvitalia procumbens Lamk.Sanvitalia poliehavá 
Scabiosa atropurpurea L. fl. pl.Hlaváč tmavopurpurovýc
Scabiosa stellata L.c
Schizanthus x wisetonensis Low.Schizant hybridnýc
Silene coeli-rosa (L.) Godronc
Silene pendula L.Silenka previsnutác
Tagetes erecta L. fl. pl.Aksamietnica vzpriamená – plnokvetác
Tagetes patula L.Aksamietnica rozložitác
Tagetes patula L. x Tagetes erecta L.c
Tagetes tenuifolia Cav.Aksamietnica škvrnitác
Tanacetum parthenium (L.)
(syn.: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)
Rimbaba obyčajná (syn. králik rimbaba) 
Tithonia rotundifolia (Miller) S.F.BlakeTitonia okrúhlolistá 
Tropaeolum majus L.Kapucínka väčšiac
Ursinia anethoides (DC.)N.E.Br.Urzínia kôprovitác
Venidium fastuosum Jacq. Stapf.Venídia nádhernác
Verbena bonariensis L.Železník argentínsky 
Verbena canadensis (L.)BrittonŽelezník kanadský 
Verbena x hybrida VossŽelezník hybridnýc
Verbena rigida SprengelŽelezník tuhý 
Xanthisma texanum DC. 
Xeranthemum annuum L.Suchokvet ročnýc
Zinnia elegans Jacq.Cínia pôvabnác
Zinnia haageana Regel 
Dvojročné kvetiny
Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)Topoľovka ružovác
Bellis perennis L.Sedmokráska obyčajnác
Campanula medium L.Zvonček prostrednýc
Cheiranthus cheiri L.Cheirant voňavýs
Dianthus barbatus L.Klinček bradatýc
Dianthus caryophyllus L. fl. Pl.Klinček záhradný – plnokvetýc
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.Nezábudka lesnác
Senecio bicolor (Willd.)Tod.Starček dvojfarebnýc
Viola x wittrockiana Gams.Fialka sirôtková 
Trvalky
Achillea filipendulina Lam.Rebríček 
Alyssum montanum L.Tarica horskác
Alyssum saxatile L.Taričník skalnýc
Anemone coronaria L.Veternica vencovác
Aquilegia x cultorum BergmansOrlíčekc
Aster alpinus L.Astra alpínska 
Aster amellus L.Astra kopcová 
Campanula carpatica Jacq.Zvonček karpatský 
Campanula glomerata L.Zvonček klbkatý 
Campanula persicifolia L.Zvonček broskyňolistý 
Delphinium x cultorum VossStračonôžka pestovaná 
Digitalis purpurea L.Náprstník červený 
Doronicum orientale Hoffm.Kamzičník východný 
Echinacea purpurea (L.)MoenchEchinacea purpurovác
Gaillardia aristata Pursh 
Gentiana acaulis L. Moench.Horcokvet bezbyľový 
Gentiana septemfida Pallas 
Geum chiloense BalbisKuklík čílsky 
Goniolimon tataricum (L.)Boiss.Goniolimon tatársky 
Gypsophila paniculata L.Gypsomilka metlinatá 
Heliopsis helianthoides (L.)SweetSlnečníčka drsná 
Heuchera sanquinea Engelm. Heuchera krvavá 
Incarvillea delavayi Bureau et Franchet 
Incarvillea grandiflora Bureau et Franchet 
Lathyrus latifolius L.Hrachor širokolistýs
Leontopodium alpinum Cass.Plesnivec alpínsky 
Leucanthemum maximum (Ram.)DC.Margaréta veľkoúborová 
Lewisia cotyledon (S.Wats.)RobinsLevízia kalifornská 
Liatris spicata (L.)Willd.Liatra klasnatá 
Linum flavum L.Ľan žltý 
Linum perenne L.Ľan trváci 
Lupinus polyphyllus LindleyLupína mnoholistá 
Lychnis chalcedonica L.Kukučka hustokvetá 
Molucela lewis 
Oenothera missouriensis SimsPupalka missourská 
Papaver alpinum L.Mak tatranský 
Papaver nudicaule L.Mak holý 
Papaver orientale L.Mak východný 
Penstemon barbatus (Cav.)Nutt.Penstemon briadkatý 
Penstemon x hybridus Groenl. et RümplPenstemon hybridný 
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.Balónovník veľkokvetý 
Primula denticulata J.E. SmithPrvosienka zúbkatác
Primula elatior (L.)HillPrvosienka vyššiac
Primula x pubescens Jacq.Prvosienka páperistác
Primula vulgaris HudsonPrvosienka bezbyľovác
Rudbeckia hirta L.Rudbekia srstnatá 
Silene schafta S.G.Gmelc
Tanacetum coccineum (Willd.) 
Trollius x cultorum Bergm.Žltohlav pestovaný 
Verbascum olympicum Boiss. 
Viola cornuta L.Fialka ostrohatác
Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
Allium L.Cesnak 
Begonia x tuberhybrida VossBegónia hľuznatá 
Canna indica L.Kana indická 
Convallaria majalis L.Konvalinka voňavá 
Crocus L. Šafran 
Dahlia pinnata Cav.Georgína premenlivá 
Freesia Eckl. ex KlattFrízia 
Gladiolus L.Mečík 
Hippeastrum x hortorum MaatschZornica hybridná 
Hyacinthus orientalis L.Hyacint východný 
Lilium L.Ľalia 
Narcissus L.Narcis 
Sinningia speciosa (Lodd.)HiernSiningia okrasná 
Tulipa L.Tulipán 
Skleníkové generatívne množené rastliny
Asparagus densiflorus (Kunth) JessopAsparágus Sprengerovc
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop                  (syn.: Asparagus plumosus Bak.)Asparágus perovitýc
Begonia x semperflorens – cultorum KraussBegónia vždykvitnúcac
Begonia x tuberhybrida Voss gigantea fl. pl.Begónia hľuznatá veľkokvetá – plnokvetác
Begonia x tuberhybrida Voss multiflora erecta fl. pl.Begónia hľuznatá mnohokvetá vzpriamená – plnokvetá 
Begonia x tuberhybrida Voss pendula multiflora fl. pl.Begónia hľuznatá previslá – plnokvetá 
Calceolaria x herbeohybrida VossPapučka hybridnác
Capsicum annuum L.Paprika ročnác
Clivia miniata RegelKlívia červenác
Coleus blumei Benth.Koleus Blumehoc
Cyclamen persicum MillerCyklámen perzskýc
Freesia Eckl. ex KlattFríziac
Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook.Gerbera Jamesonovac
Hippeastrum x hortorum MaatschZornica hybridnác
Pelargonium zonale (L.)Ĺ HérlMuškát krúžkovanýc
Petunia x hybrida Vilm.Petúnka hybridnác
Primula malacoides FranchetPrvosienka slezovitác
Primula obconica HancePrvosienka kalíškatác
Primula praenitens Ker-Gawl.Prvosienka čínskac
Primula vulgaris HudsonPrvosienka bezbyľovác
Saintpaulia ionantha H. Wendl.Senpólia fialková (syn.: Kapská fialková) 
Senecio cruentus (Masson ex L Hér.)DC.Starček cineráriovýc
Sinningia speciosa (Lodd.)HiernSiningia okrasnác

*c – cudzoopelivé,

s – samoopelivé.

3. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov

DruhKategóriePrehliadka v čase
Všetky druhyZákladné osivoKvitnutia
Certifikované osivoKvitnutia

4. Predplodiny

Množiteľské porasty okrasných rastlín nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku pestovaný ten istý druh okrasných rastlín alebo druh, ktorého osivo je ťažko odlíšiteľné alebo vyčistiteľné.

Izolačné vzdialenosti

DruhNajmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]
Letničky
Ageratum 100 m od inej odrody toho istého druhu
Amaranthus V poraste sa nesmie vyskytovať iný druh rodu Amaranthus
Amberboa 50 m od inej odrody toho istého druhu
Antirrhinum 100 m od inej odrody toho istého druhu
Calendula 100 m od inej odrody toho istého druhu
Callistephus10 m pri porastoch na výrobu základného osiva medzi plnokvetými odrodami
100 m medzi odrodami jednoduchými
100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými
50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a nízkymi
Celosia100 m od iného druhu a inej odrody Celosia
Centaurea50 m od inej odrody toho istého druhu
Clarkia50 m od inej odrody toho istého druhu
Cleome50m od inej odrody toho istého druhu
Consolida50 m od iného druhu a odrody Consolida
Convolvulus50 m od inej odrody toho istého druhu
Coreopsis50 m od inej odrody toho istého druhu
Cosmos50 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus caryophylus,
Dianthus chinensis
100 m od inej odrody toho istého druhu
50 m od inej odrody toho istého druhu
Dimorphoteca50 m od inej odrody toho istého druhu
Dorotheanthus50 m od inej odrody toho istého druhu
Eschscholzia50 m od inej odrody toho istého druhu
Gaillardia50 m od inej odrody toho istého druhu
Gazania50 m od inej odrody toho istého druhu
Godetia50 m od iného druhu a odrody Godetia
Gypsophila50 m od iného druhu a odrody Gypsophila
Helianthus500 m od inej odrody toho istého druhu
Helichrysum50 m od inej odrody toho istého druhu
Helipterum50 m od inej odrody toho istého druhu
Iberis50 m od inej odrody toho istého druhu
Impatiens50 m od inej odrody toho istého druhu
Limonium bonduellei,
Limonium sinuatum
100 m od inej odrody toho istého druhu
100 m Limonium sinuatum od Limonium bonduellei
Lobelia200 m od inej odrody toho istého druhu
Lobularia200 m od inej odrody toho istého druhu
Malope50 m od inej odrody toho istého druhu
Matricaria50 m od inej odrody toho istého druhu a od burinovitých typov
Mimulus50 m od inej odrody toho istého druhu
Nemesia50 m od iného druhu a odrody Nemesia
Nicotiana100 m od iného druhu a odrody Nicotiana
Nigella50 m od inej odrody toho istého druhu
Papaver50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Pharbitis50 m od inej odrody toho istého druhu
Phlox50 m od inej odrody toho istého druhu
Portulaca50 m od inej odrody toho istého druhu
Reseda100 m od divej formy rezedy
Rudbeckia100 m od inej odrody toho istého druhu
Salvia50 m od inej odrody toho istého druhu
Scabiosa100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene50 m od inej odrody toho istého druhu
Tagetes50 m medzi odrodami toho istého druhu
Tanacetum50 m od inej odrody toho istého druhu
Tropaeolum50 m od inej odrody toho istého druhu
Venidium50 m od inej odrody toho istého druhu
Verbena x hybrida50 m od inej odrody toho istého druhu
Xeranthemum50 m od inej odrody toho istého druhu
Zinnia50 m od inej odrody toho istého druhu
Dvojročné okrasné rastliny
Alcea50 m od inej odrody toho istého druhu
Bellis100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky
Campanula medium100 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus100 m od inej odrody toho istého druhu
Myosotis50 m od inej odrody toho istého druhu
Senecio bicolor100 m od iného druhu Senecio a inej odrody Senecio bicolor
Viola x witrockiana100 m od inej odrody toho istého druhu
Trvalky
Aquilegia100 m od iného druhu a odrody Aquilegia
Delphinium50 m od inej odrody Delphinium
Gaillardia50 m od inej odrody toho istého druhu
Gypsophila50 m od iného druhu a odrody Gypsophila
Lupinus50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého bôbu
Papaver50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Primula100 m od Primula vulgaris a Primula elatior a medzi odrodami toho istého druhu
Rudbeckia100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene50 m od inej odrody toho istého druhu
Tanacetum50 m od inej odrody toho istého druhu
Viola50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa nesmie vyskytovať Viola x wittrock. a divé druhy Viola
Skleníkové rastliny
Begoniatechnická izolácia medzi líniami, technická izolácia otcovského komponenta od všetkých materských línií, s ktorými nevytvára rodičovský pár
Pelargoniumkomponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Petuniaporasty E a komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Primulatechnická izolácia medzi odrodami toho istého druhu
Seneciotechnická izolácia medzi odrodami toho istého druhu

Každý množiteľský porast okrasných rastlín musí byť vzdialený od susedných porastov najmenej 0,60 m kvôli zamedzeniu mechanických prímesí pri kultivácii.

5. Množiteľské porasty

5.1. Najvyšší počet iných rastlín

KategóriaNajvyšší výskyt iných rastlín [%]
iných druhov okrasných rastlíniných odrôd a typov okrasných rastlín
Základné00
Certifikované02

5.2. Zaburinenie

Množiteľské porasty okrasných rastlín nesmú byť uznané pri silnom výskyte burín.

5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

DruhŠkodlivý činiteľ*Najvyšší výskyt rastlín
napadnutých škodlivými
činiteľmi [%]
ZákladnéCertifikované
CannaVírusové choroby prejavujúce sa silnou mozaikou listov0,52,0
DahliaVírusové choroby prejavujúce sa vzrastovou depresiou0,52,0
GladiolusŠkvrnitosť kvetov spôsobená vírusom mozaiky uhorkovej0,52,0
HyacinthusHniloby – Xanthomonas campestris p. hyacintinesmú sa vyskytovať
LiliumVírusové choroby prejavujúce sa ťažkou mozaikou listov alebo pestrokvetosťou0,52,0
NarcissusVírusové choroby prejavujúce sa pruhovitosťou listov0,52,0
PelargoniumHniloby – Xanthomonas campestris pv. pelargonii nesmú sa vyskytovať
TulipaVírusové choroby prejavujúce sa pestrokvetosťou, pruhovitosťou a krúžkovitosťou listov0,52,0

* Napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneď odstrániť a zničiť.

Množiteľské porasty nesmú byť uznané pri silnom napadnutí ostatnými chorobami alebo pri silnom poškodení škodcami.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: OBILNINY

1. Čistota a klíčivosť

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné a základnéCertifikovanéPredzákladné a základnéCertifikované
Pohánka strelovitá98978080
Proso siate98978585

2. Prímesi v osive

DruhyKategóriaNajvyšší prípustný počet iných druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Iných
rastlinných druhov
Z tohoNajvyšší prípustný počet ostatných rastlinných druhov
Iné druhy obilnínOstatné rastlinné druhy
lipkavec obyčajnýreďkev ohnicaAvena fatua, Avena sterilis,
Lolium temulentum
Agrostema githago
Pohánka strelovitáPredzákladné a základné1028220**1
Certifikované20416660**3
Proso siate*Predzákladné a základné102820**1
Certifikované2041660**3

* Počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii predzákladné a základné 10 ks/1 000 g a v kategórii certifikované 50 ks/1 000 g.

** Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej predpísanej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

3. Vlhkosť

Vlhkosť osiva obidvoch druhov obilnín môže byť najviac 15 %.

4. Zdravotný stav osiva

Choroby a škodcoviaKusov v 1 000 g osiva
Predzákladné a základnéCertifikované
Námeľ (sklerocia)24
Snetivé zrná rodu Tilletia spp. a ich častinesmú sa vyskytovaťnesmú sa vyskytovať

Časť B1: KRMOVINY – Ďatelinoviny a strukoviny

1. Čistota a klíčivosť

Strukoviny

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné a základnéCertifikovanéPredzákladné a základnéCertifikované
Cícer baraní99988080
Hrachor siaty99988080
Šošovica jedlá99988080

Ďatelinoviny

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
CertifikovanéPredzákladné
a základné
Certifikované
Komonica biela98957575
Ranostaj pestrý95937575

2. Prímesi v osive

Strukoviny

DruhNajvyšší prípustný počet iných rastlinných druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Predzákladné a základnéCertifikované
Iné kultúrne druhy strukovín:
– v šošovici
– v ostatných strukovinách

2*
4*

8
30
Iné odrody a odlišné typy:
– v šošovici
– v ostatných strukovinách

6*
12

20
50
Semená burín a semená ostatných kultúrnych druhov spolu, z toho:
– v šošovici vika ploskosemenná
Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum


0
0


5
0

* v generácii SE1 = 0

Ďatelinoviny

DruhyKategórieNajvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov vo vzorke [%]
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné a základné Certifikované0,2
1,5
DruhKategórieNajvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch
Štiavec
kučeravý a štiavec
tupolistý spolu
Knôtovka
a silenka spolu
Kukučina
a záraza
Avena fatua, Avena sterilis
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné
a základné
Certifikované
10*

60
10*

60
0**

0**
0

0

* v SE1 = 0 ks

** Prítomnosť jedného semena druhu kukučina vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno druhu kukučina.

3. Zdravotný stav osiva

Ďatelinoviny

DruhyŠkodlivé činiteleNajvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné
a základné
Certifikované
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Skleróciá hľúznatky ďatelinovej (Sklerotinia trifolium) a plušky ďatelinovej (Typhula trifolii)0,10,3

Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny

1. Čistota a klíčivosť

Trávy

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
CertifikovanéPredzákladné
a základné
Certifikované
Hrebienka obyčajná90888080
Metlica trstnatá85857575

Jednoročné krmoviny

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
CertifikovanéPredzákladné
a základné
Certifikované
Mohár taliansky97927070
Slez praslenatý96926565

2. Prímesi v osive

Trávy a jednoročné krmoviny

DruhyKategórieNajvyšší prípustný počet semien prímesí iných rastlinných
druhov vo vzorke [%]
Hrebienka obyčajnáPredzákladné a základné0,6
Certifikované2,5
Metlica trstnatáPredzákladné a základné0,6
Certifikované2,5
Mohár taliansky
Slez praslenatý
Predzákladné a základné0,2
Certifikované1,5
DruhKategórieNajvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch
Štiavec kučeravý a štiavec tupolistý spolukukučina a zárazaknôtovka a silenkaAvena fatua, Avena sterilisPsiarka roľná
Hrebienka obyčajná
Metlica trstnatá
Predzákladné a základné certifikované0

50
0

0


0

0
nesmie sa vyskytovať
Mohár taliansky
Slez praslenatý
Predzákladné a základné certifikované10

60
0

0
10

60
3. Zdravotný stav osiva

DruhyŠkodlivé činiteleNajvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné a základnéCertifikované
trávynámeľ a skleróciá iných húb0,5 %1,5 %

Časť C: ZELENINY

1. Čistota a klíčivosť

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
CertifikovanéPredzákladné
a základné
Certifikované
kôpor voňavý97955555
kvaka98978080
koriander siaty98977070
žerucha siata98968080
majoránka záhradná97956060
paštrnák siaty97957070
štvorbôčik rozložitý999780*80*

* Priemerný počet klíčencov na 100 plodov.

2. Prímesi v osive

DruhNajvyšší prípustný počet  iných rastlinných druhov vo vzorke [%]
Predzákladné a základnéCertifikované
kôpor voňavý0,51,0
kvaka0,51,0
koriander siaty0,51,0
žerucha siata0,51,0
majoránka záhradná0,51,0
paštrnák siaty0,51,0
štvorbôčik rozložitý0,51,0

3. Zdravotný stav osiva

Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.

Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY

1. Množiteľský materiál – osivo

1.1. Čistota a klíčivosť

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
ZákladnéCertifikovanéZákladnéCertifikované
archangelika lekárska90905050
bazalka pravá95956060
benedikt lekársky95956565
borák lekársky95957070
černuška siata95957070
divozel veľkokvetý95957070
dúška tymiánová95957070
horec žltý90904040
ibiš lekársky85855050
ibiš konopovitý85855050
ibiš ružový95957070
ihlica roľná95957070
jablčník obyčajný95956060
jastrabina lekárska95957070
komonica lekárska95957070
konopica žltkastobiela95956060
leuzea šuštivá90906060
levanduľa úzkolistá95956060
ligurček lekársky95955050
lopúch väčší95957070
ľubovník bodkovaný90905050
ľuľkovec zlomocný95955050
mäta pieporná85855050
marena farbiarska85855050
marinka voňavá95957070
materina dúška90906060
medovka lekárska90905050
náprstník vlnatý95956060
nechtík lekársky90906060
oman pravý95956060
palina dračia85856060
pamajorán obyčajný95957070
paruman spanilý85856565
pupalka dvojročná95957070
rebarbora dlaňová95957070
rebríček kopcovitý90907070
rebríček obyčajný85856060
repík lekársky95*95*5050
rumanček kamilkový90*90*5050
ruta voňavá95957070
saturejka vytrvalá90906060
saturejka záhradná90906060
senovka grécka95957070
silybum mariánske95955555
skorocel kopijovitý95958080
sladovka hladkoplodá
(sladké drievko hladkoplodé)
95957575
slez maurský (lesný-maurský)90905050
srdcovník obyčajný95957575
šalvia lekárska95956565
yzop lekársky95957070
valeriána lekárska90905050
zemežlč menšia90906060

* Čistota môže byť nižšia o 5 %, ak sú príčinou zníženej čistoty neškodné nečistoty z časti semien alebo kvetenstva.

1.2. Prímesi v osive

Najvyšší prípustný podiel semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke.

Kategória%
Základné
Certifikované
0,2
1,0

2. Množiteľský materiál sadivo a sadenice

2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice

DruhKoreňové odrezky, šľahúne, stolony a výhonyNajmenší počet nadzemných výhonkov na rastline [ks]Pupene, očká počet [ks]Puky najmenej [mm]Počet
korienkov najmenej [ks]
Dĺžka
a priemer najmenej [mm]
    
ibiš lekársky   30* 
medvedica lekárska 3   
mäta klasnatá
mäta pieporná
100* 3  
oman pravý   20** 
palina dračia150*    
puškvorec obyčajný150* 3  
rešetliak prečisťujúci 4   
ruman spanilý-rímsky20*   5
ruža šípová 33  
sladkovka hladkoplodá200*
20**
 3  

* – dĺžka,

** – priemer.

2.2. Sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené.

3. Zdravotný stav osiva a sadiva

Osivo a sadivo nesmie byť napadnuté chorobami a nesmie obsahovať živých škodcov.

Časť E: OKRASNÉ RASTLINY

1. Množiteľský materiál – osivo okrasných rastlín

1.1. Požiadavky na čistotu a klíčivosť

DruhMinimálna čistota [%]Minimálna klíčivosť [%]
ZákladnéCertifikovanéZákladné a certifikované
Ageratum959065
Agrostis959070
Achilea908565
Alcea908555
Alyssum959065
Amarantus989555
Amberboa959055
Ammobium979565
Anemone807055
Antirrhinum959055
Aquilegia989565
Asparagus999860
Aster959060
Begonia x semperflorens989565
Begonia x tuberhybrida989550
Bellis959060
Brachycome959060
Briza999775
Bromus959075
Calceolaria989655
Calendula908565
Callistephus959055
Campanula medium959060
      – trvalé druhy959050
Capsicum999865
Celosia979560
Centaurea americana 959045
       – ostatné druhy959055
Cheiranthus959065
Chrysanthemum908545
Clarkia959060
Cleome959045
Clivia999860
Coleus989560
Consolida959050
Convonvulus959055
Coreopsis908565
Cosmos959060
Cyclamen999865
Cynoglossum908555
Dahlia959065
Delphinium959050
Dianthus959065
Diascia989555
Digitalis989570
Dimorphoteca908555
Dolichos989550
Dorotheanthus908550
Echinacea959060
Eschscholzia959065
Euphorbia989570
Freesia999870
Gailardia858045
Gazania858055
Gentiana989550
Geum908555
Godetia959060
Gomphrena959060
Goniolimon807030
Gypsophila979570
Helenium959060
Helianthus989570
Helichrysum979560
Heliopsis989660
Helipterum908550
Heuchera989660
Hippeastrum989565
Iberis989565
Impatiens balsamina989570
Impatiens waleriana 969345
Incarvillea959060
Kochia959050
Lagurus999955
Lathyrus odoratus999870
Latifolius999855
Lavatera989545
Leontopodium989565
Leucanthemum959045
Liatris989550
Limonium bonduellei
      – počet klíčkov v 20 g
      – vylúskané

98
98

95
95

100
50
Limonium sinensis859550
Linum999560
Lobelia979565
Lobularia949065
Lonas979570
Lupinus999660
Lychnis969365
Malope989560
Matricaria959060
Matthiola989560
Mimulus989560
Mirabilis989560
Molucela999870
Myosotis979560
Nemesia908560
Nicotiana999560
Nigella989565
Oenothera989555
Ocimum989560
Panicum989570
Papaver999570
Pennisetum999540
Pelargonium 999870
Penstemon959055
Petunia999555
Phacelia979570
Pharbitis989560
Phaseolus999970
Phlox959050
Platycodon999575
Portulaca979560
Primula malacoides obconica praenitens98
98
95
95
55
50
ostatné trvalé druhy989560
Psylliostachys706510
Reseda959050
Ricinus999965
Rudbeckia959060
Salpiglossis979555
Salvia959045
Sanvitalia807555
Scabiosa908540
Schizanthus979560
Senecio989565
Silene959065
Sinningia989565
Tagetes757055
Tanacetum959060
Trollius999860
Tithonia959050
Tropaeolum989560
Ursinia908560
Venidium959055
Verbascum959070
Verbena x hybrida959035
      – rigida959025
      – ostatné druhy959040
Viola989665
Xanthisima908540
Xeranthemum939050
Zinnia939055

1.2. Výskyt semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke v kategórii základné osivo môže byť najviac 0,2 %, v kategórii certifikované najviac 1,0 %.

1.3. Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.

2. Množiteľský materiál – sadivo a sadenice okrasných rastlín

2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice okrasných rastlín

DruhMeraný rozmerNajmenšia veľkosť [mm]
Begonia tuberhybridapriemer30
Crocusobvod30
Dahliahľuzy s neporušeným krčkom dlhým najviac 50 mm,
najmenej s 2 hľúzkami úplne vyvinutými veľkosťou
zodpovedajúcou príslušnej skupine odrôd
Gladiolus
odrody drobnokveté
odrody veľkokveté
obvod
obvod
60
80
Hyacinthusobvod140
Lilium pomilumobvod40
L. ázijské hybridy
a L. willmottiae
obvod80
     ostatné skupiny L.obvod120
Narcissus
odrody trubkovité
a odrody veľkokorunné
obvod120
     ostatné skupinyobvod100
Tulipa tarda  
T. turkestanica  
T. urumiensisobvod30
T. fosteriana  
T. kaufmanniana  
T. praestansobvod70
Záhradné odrody
a ostatné botanické druhy
obvod90

2.2. Cibule a hľuzy jednotlivých druhov sa zaraďujú do veľkostných skupín, pričom veľkostná skupina s najmenšou veľkosťou cibúľ alebo hľúz musí obsahovať najmenej 95 % kvetuschopných cibúľ alebo hľúz.

2.3. Cibule a hľuzy väčších veľkostných skupín musia byť všetky kvetuschopné.

2.4. Požiadavky na najmenšiu veľkosť triedenia sa nevzťahujú na materiál určený na ďalšie množenie.

2.5. Zdravotný stav sadiva a sadeníc okrasných rastlín

DruhŠkodlivý činiteľNajvyšší prípustný počet
cibúľ napadnutých
škodlivými činiteľmi [%]
Begonia x
tuberhybrida
Hniloby
Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
4
CrocusHniloby
Botrytis sp., Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
8
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať
DahliaBakteriálna nádorovitosť
(Agrobacterium tumefaciens)
nesmie sa vyskytovať
Bakterióza
Corynebacterium fascians
nesmie sa vyskytovať
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Sclerotinia sp. a iné
8
Bronzovitosť rajčiakov (Tomato spotted wilt tospovirus)nesmie sa vyskytovať
GladiolusBakterióza
Corynebacterium fascians
Pseudomonas gladiolii pv. gladiolii
nesmie sa vyskytovať
12
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Stromatinia sp.
8
Živé strapky
Taenithrips simplex
nesmú sa vyskytovať
 
HyacinthusBakteriálna hniloba
Xanthomonas campestris pv. hyacinthi
nesmie sa vyskytovať
 
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Erwinia
4
Rhizoglyphus sp.8
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmú sa vyskytovať
LiliumBakterióza
Corynebacterium flaconfascians
nesmie sa vyskytovať
Hniloby
Botrytis sp.
Rhizoglyphus sp.
8
Hniloby
Botrytis sp.
Rhizoglyphus sp.
8
NarcissusCibuľovka narcisová (Lampetia equestris)nesmie sa vyskytovať
Cibuľovka škodlivá (Eumerus strigatus)nesmie sa vyskytovať
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať
TulipaHniloba
Sclerotinia tuliparum
nesmie sa vyskytovať
Nevyhovujúcich cibúľ spolu16
z toho najviac: 
Fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum)4
Škvrny a sklerócie Botrytis tulipea8
Vápenatenie cibúľ
Penicillium sp.
4
Rhizoglyphus sp.4
Silné poškodenie cibúľ gumózou 
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať

Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: Balenie množiteľského materiálu

(1) Množiteľský materiál sa uzatvára do obalov takým spôsobom, aby obaly s uznaným množiteľským materiálom nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu.

(2) Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly s uznaným množiteľským materiálom musia byť uzatvárané pod dohľadom kontrolného ústavu.

Časť B: Označovanie množiteľského materiálu

(1) Pri uvádzaní uznaného množiteľského materiálu na trh musí byť obal z vonkajšej strany opatrený náveskou, ktorá obsahuje predpísané údaje podľa prílohy č. 8 časti C.

(2) Údaje podľa odseku 1 môžu byť uvedené aj na samolepiacej náveske alebo na obale nezmazateľným spôsobom.

(3) Náveska na obaloch s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí byť farebne odlišná podľa kategórie množiteľského materiálu:

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladný množiteľský materiál,

b) biela pre základný množiteľský materiál,

c) modrá pre certifikovaný materiál prvej generácie,

d) červená pre certifikovaný množiteľský materiál druhej generácie,

e) šedá pre množiteľský materiál s neukončenou certifikáciou.

(4) Ak je množiteľský materiál z geneticky modifikovanej odrody, na náveske, na obale a v sprievodnom doklade sa musí uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody.7)

(5) Ak bol množiteľský materiál chemicky ošetrený, na náveske alebo na obale sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky ošetrený množiteľský materiál, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(6) Malé balenie nemusí spĺňať požiadavky ustanovené v odseku 3.

Časť C: Informácie na náveske

1. označenie „uznané“,

2. označenie Slovenská republika „SK“,

3. „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)“,

4. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,

5. číslo dávky,

6. botanický názov druhu, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,

7. názov odrody,

8. kategória a generácia množenia,

9. krajina produkcie,

10. deklarovaná hmotnosť alebo množstvo,

11. iné údaje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Čl. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Zsolt Simon v. r.