Zákon č. 117/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011
Účinnosť od 01.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2012 250/2012 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2011 - 31.08.2012