Zákon č. 116/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011

OBSAH

116

ZÁKON

z 29. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti

a) vysporiadanej prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28,

b) na účely vysporiadania ktorej uzavrel riadiaci orgán s prijímateľom dohodu o splátkach podľa § 28a alebo

c) potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.

(13) Pri sprístupňovaní správy o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 12 sa postupuje podľa osobitného predpisu.65ab)“.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 65aa a 65ab znejú:

65aa) Čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 68 ods. 3 nariadenia (ES) č. 498/2007 v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1249/2010.

65ab) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 46a sa vkladá § 46aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46aa

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011

Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 v znení účinnom od 1. mája 2011 sa vzťahujú na správy o zistených nezrovnalostiach týkajúce sa programového obdobia 2004 až 2006 a programového obdobia 2007 až 2013 vypracované do 30. apríla 2011 a sprístupňované na základe žiadostí podaných od 1. mája 2011.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.