Redakčné oznámenie č. r1/c149/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z.

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

V čl. I bode 2 majú byť slová „Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25“ označujúce tabuľku č. 1 správne uvedené nad riadkom

Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadeniaKoeficient
“.