Redakčné oznámenie č. r2/c119/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 208/2010 Z. z.

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 208/2010 Z. z. o uzavretí Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru

V článku 12 ods. 3 písm. b) namiesto:

„b) sťažovateľ nebol významným spôsobom znevýhodnený, iba ak rešpektovanie ľudských práv vymedzených v dohovore a jeho protokoloch si vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti a za predpokladu, že žiadny prípad nemôže byť odmietnutý z toho dôvodu, že nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom.“

má byť správne uvedené:

„b) sťažovateľ nebol významným spôsobom znevýhodnený, iba ak rešpektovanie ľudských práv vymedzených v dohovore a jeho protokoloch si vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti a za predpokladu, že žiadny prípad nemôže byť z tohto dôvodu odmietnutý, ak nebol riadne posúdený vnútroštátnym súdom.“.

V článku 20 ods. 2 namiesto:

„2. Nové kritérium prijateľnosti vložené článkom 12 tohto protokolu do článku 35 ods. 3 písm. b) dohovoru sa nevzťahuje na sťažnosti, ktoré boli vyhlásené za prijateľné pred nadobudnutím platnosti protokolu. Komory a veľká komora súdu môžu uplatňovať nové kritérium prijateľnosti sťažnosti po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu.“

má byť správne uvedené:

„2. Nové kritérium prijateľnosti vložené článkom 12 tohto protokolu do článku 35 ods. 3 písm. b) dohovoru sa nevzťahuje na sťažnosti, ktoré boli vyhlásené za prijateľné pred nadobudnutím platnosti protokolu. Komory a veľká komora súdu môžu uplatňovať nové kritérium prijateľnosti sťažnosti počas dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu.“.