Vyhláška č. 97/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

(v znení č. 124/2019 Z. z.)

Čiastka 49/2010
Platnosť od 25.03.2010
Účinnosť od 01.09.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 124/2019 Z. z. Aktuálne znenie
15.04.2010 - 31.08.2019