Oznámenie č. 87/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

87

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.

opatrenie z 9. marca 2010 č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.

Opatrením sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ktorý by mal potenciálnemu poistníkovi napomôcť pri rozhodovaní, či uzavrieť poistnú zmluvu, a vysvetlivky k vypĺňaniu tohto formulára.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.