Zákon č. 84/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do28.02.2019
Zrušený 30/2019 Z. z.

OBSAH

84

ZÁKON

zo 4. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z. a zákona č. 479/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) vykonáva vopred neohlásenú kontrolu stáleho dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry nad zákazom účasti osôb mladších ako 18 rokov na hazardných hrách podľa § 35 ods. 6. Ak zistí, že sa na hazardnej hre zúčastňujú takéto osoby, uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 56 ods. 2 tohto zákona,“.

Doterajšie písmená b), c), d) sa označujú ako písmená c), d), e).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.