Nariadenie vlády č. 80/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 43/2010
Platnosť od 13.03.2010
Účinnosť od 15.03.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2010 Aktuálne znenie