Nariadenie vlády č. 79/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

Čiastka 42/2010
Platnosť od 11.03.2010
Účinnosť od 15.03.2010

OBSAH

79

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) a b) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

2. V § 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

c) orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy spojených s odberom vzorky podľa osobitných predpisov,5a)

d) orgánov veterinárnej správy spojených s veterinárnou kontrolou5b) zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu pri ich vývoze do tretích krajín.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 20 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
§ 47 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

5b) § 4 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010.


Robert Fico v. r.