Vyhláška č. 71/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z.

Čiastka 38/2010
Platnosť od 09.03.2010
Účinnosť od 10.03.2010 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH

71

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 25. februára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písmeno e) znie:

e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.“.

2. V § 4 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. marca 2010.


Ľubomír Vážny v. r.