Oznámenie č. 6/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 2/2010
Platnosť od 12.01.2010

6

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. decembra 2009 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo 6. októbra 2009 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010 zo 4. novembra 2009 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 zo 4. novembra 2009 uzatvorená pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.

4. Dodatok č. 4 z 30. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Dodatok č. 5 z 20. marca 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Dodatok č. 3 z 26. októbra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 zo 17. apríla 2008 uzatvorenej medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

7. Dodatok č. 1 z 25. novembra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2009 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 27. apríla 2009 uzatvorenej medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8. Dodatok č. 3 zo 7. decembra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 5. októbra 2007 uzatvorenej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.