Zákon č. 57/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 357/2015 Z. z.)

Čiastka 30/2010
Platnosť od 26.02.2010
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 357/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2010 - 31.12.2015