Oznámenie č. 554/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudnú platnosť 1. januára 2011 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

554

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktoré sa konalo 16. až 20. novembra 2009 v Sofii a 19. až 20. mája 2010 v Berne, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z., oznámenia č. 165/2010 Z. z. a oznámenia č. 166/2010 Z. z.).

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudnú platnosť 1. januára 2011 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.