Vyhláška č. 553/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010 do31.08.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.08.2011
Zrušený 277/2011 Z. z.

553

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2010,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2011.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 618/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 553/2010 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

Vzor