Oznámenie č. 536/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2010