Vyhláška č. 535/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 541/2011 Z. z.

535

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2010,

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2011.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU

Vzor 03