Nariadenie vlády č. 530/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2010
Platnosť od 29.12.2010 do30.06.2012
Účinnosť od 01.01.2011 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem tretieho bodu riadkov č. 7, 9 až 28 a 30 až 39 a 299, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011, okrem prvého bodu, druhého bodu, tretieho bodu riadkov č. 1, 2, 5 a 8 a piateho bodu riadkov č. 1, 2, 5 a 8, kto...

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 30.06.2012

Pôvodný predpis

29.12.2010