Nariadenie vlády č. 516/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 01.02.2011 do31.12.2012
Zrušený 432/2012 Z. z.

OBSAH

516

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2009 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) Čl. 132 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
Čl. 91 až 95 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

2) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

3) Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1121/2009 v platnom znení.“.

2. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa a na daný druh hospodárskych zvierat.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:

6) Čl. 67 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

7) Čl. 104 ods. 4, čl. 112 ods. 5 a čl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

8) Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, čl. 52 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.“.

5. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 28. februára kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.11) Na žiadosť predloženú žiadateľom po 28. februári kalendárneho roka sa neprihliada.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 8 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.“.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 17 znejú:

15) Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z., čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009.

16) Časť II nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

17) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.“.

7. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.

Výpočet veľkých dobytčích jednotiek

KategóriaJednotka na určenie
stavu kategórie
Koeficient na prepočet
stavu kategórie na VDJ
Teľatá do šesť mesiacovpočet zvierat v ks0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacovpočet zvierat v ks1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacovpočet zvierat v ks1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacovpočet zvierat v ks0,15 x koeficient viazania*)
počet zvierat v ks0,15 x koeficient odviazania*)
Individuálne referenčné množstvo mliekatona0,1998

VDJ – veľká dobytčia jednotka – počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ

*) Čl. 52 a čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.

Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),

– nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009).

– nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009)

– nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 730/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 47, 24. 2. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2011.


Iveta Radičová v. r.