Opatrenie č. 511/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH