Zákon č. 508/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 486/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2014